Giải mã các loại mút sofa trên thị trường, loại nào làm đệm tốt nhất?